Projekt Unijny

Dnia 23 kwietnia 2021 r. Firma ROLMAT Błaszkiewicz Sp. J. podpisała umowę o powierzenie grantu ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na realizację operacji pn.: „Rozszerzenie działalności firmy poprzez wprowadzenie nowej usługi związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni z wykorzystaniem miniciągnika wraz z wyposażeniem” w ramach realizowanego przez LGD Projektu Grantowego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowej 7: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Cel szczegółowy działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt swym zakresem obejmuje wprowadzenie nowej usługi polegającej na zakładaniu i pielęgnacji ogrodów poprzez zakup miniciągnika wraz w wyposażeniem – koparką, ładowaczem czołowym, glebogryzarką.

Miniciągnik, dzięki wszechstronnemu wyposażeniu, służyć będzie między innymi do wyrównania terenu, wykopania otworów pod nasadzenia, spulchniania gleby, przygotowania gruntu do montażu odwodnienia oraz systemu nawodnienia, przewożenia ziemi i pozostałości powstałych przy pracach ziemnych.

Szeroki wachlarz usług jakie przedsiębiorstwo będzie mogło zaproponować w zakres wsparcia przy pielęgnacji terenów zielonych pozwoli na lepsze dostosowanie oferty do potrzeb klientów oraz znacząco poprawi konkurencyjność firmy na rynku lokalnym.

Wartość grantu: 50 000,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 50 000 zł.

Pogoda w regionie

Szpetal Górny

Radziejów

Lipno

Lubień Kujawski